Kiemelt híreink

A Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

1. Preambulum

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban Diákönkormányzat működik, melyet a diákok a tanulóközösségek és a tanulók érdekeinek képviseletére hoztak létre. A Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a Diákönkormányzat szervezeti felépítését és a működésére vonatkozó szabályokat. A Diákönkormányzat a jogszabályi keretek között eljárhat az iskola valamennyi tanulójának a képviseletében.
A Diákönkormányzat jogi háttere
A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48.§ és 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ alapján működik.

2. A Szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) hatálya és érvényessége, módosítása

- Az SZMSZ hatálya kiterjed az iskola minden diákjára.
- Az SZMSZ az elfogadását követően határozatlan időre szól.
- Az SZMSZ-t módosítani kell, ha azt a jogszabályok- és/vagy az iskolai SZMSZ megváltozása szükségessé teszi.

3. A Diákönkormányzat célja és feladata:

- A Diákönkormányzat a tevékenységét a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi.
- A Diákönkormányzat az iskola keresztény szellemiségét tiszteletben tartva, összetartó, az iskoláját szerető közösséggé szeretné formálni az itt tanuló diákokat.
- Célja és feladata a diákok érdekképviselete, az iskola belső és külső kapcsolatrendszerének építésében és ápolásában való közreműködés, a diákok tájékoztatása, valamint anyagi lehetőségeihez mérten rendezvényeinek támogatása.
- A Diákönkormányzat fontosnak tartja, hogy jelen SZMSZ alapján, az önkormányzatiság elveinek alkalmazásával az iskola életének szervezésében az iskola nevelőtestületével együttműködve felelősséggel részt vállaljon.
- A Diákönkormányzat kiemelt feladatának tekinti a tehetségek támogatását.


4. A Diákönkormányzat jogai:

Döntési jogok – a nevelőtestület véleményének kikérésével:
- Saját működése, hatáskörei gyakorlása
- A Diákönkormányzat SZMSZ-ének megalkotása
- Saját tájékoztatási rendszerének megalkotása és működtetése
- Tisztségviselőinek megválasztása
- Tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározása
- A rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználása
- A diákönkormányzati jutalmak odaítélése

Egyetértési jogok:
A Diákönkormányzat egyetértési joggal rendelkezik a következőkben:
- Az iskola Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, módosítása
- A Diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása
- A Házirend elfogadása, módosítása
- A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása
- Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
- A Diákönkormányzat valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje
- A Diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, eszközhasználat, költségvetési támogatás és egyéb szükséges feltételek biztosítása
- A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái meghatározása
- A tanulók jutalmazásának elvei és formái meghatározása
- A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvi meghatározása
- mindazok a kérdések, amelyek meghatározásában a diákönkormányzat egyetértési jogát jogszabály előírja
- egyéb jogszabályokban meghatározott kérdések

Véleményezési jogok:
A Diákönkormányzatnak az iskola életével, a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésben véleményezési joga van. Kötelező a Diákönkormányzat véleményének a kikérése az alábbi ügyekben:
- A tanév helyi rendjének meghatározásakor, a munkaterv elfogadása előtt a tanulókat érintő programok tekintetében.
- A fenntartónak az intézmény átszervezésével, feladatának módosításával kapcsolatos döntése előtt.
- A tanulók ellen indult fegyelmi eljárás során a kötelességszegés súlyáról, megítéléséről.
- A tanulói pályázatok és versenyek meghirdetése, megszervezése során.
- A tanulók helyzetét értékelő és elemző beszámolók elkészítése és elfogadása során.
- A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt.
- Az iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor.
- Tanórán kívüli tevékenységi formák meghatározásakor.
- A sportlétesítmények és a könyvtár működési rendjének meghatározásakor.
- Az iskolai hagyományok kialakításakor.
- A tanulók nagyobb közösségét érintő, bármilyen tartalmú döntés meghozatala esetén.

5. A Diákönkormányzat szervezeti felépítése

A Diákönkormányzatnak tagja a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium minden tanulója, kivéve, ha írásban nyilatkozik ennek ellenkezőjéről.
- A Diákönkormányzat alapegységei az osztályok. Minden osztály képviselőket delegál a Diákönkormányzat vezető testületébe, a Képviselő-testületbe. Minden osztálynak lehetősége van két képviselő megválasztására.
- A Diákönkormányzat elnökét és a két elnökhelyettest a Képviselő-testület választja egy évre.
- A Diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógusok segítik (általános iskola, tagiskola, gimnázium).
- A Diákönkormányzat pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a Diákönkormányzat működéséhez anyagi, szakmai vagy egyéb támogatást nyújt.

6. A Képviselő-testület működése

- A Képviselő-testületet az osztályok delegáltjai alkotják.
- A Képviselő-testület legalább kéthetente ülésezik.
- A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, de lehet zárt ülés is.
- A testület a döntéseit szavazattöbbséggel hozza.
- A testület tagjainak egy-egy szavazati joga van.
- A Képviselő-testület szavazóképes, ha a tagok 50%-a plusz egy fő jelen van.
-
7. A Diákönkormányzat vezetősége

A vezetőség tagjai:
- Biztosítják a Diákönkormányzat működésének folytonosságát.
- Képviselik a Diákönkormányzatot az ülések között.
- Képviselik az üléseken megszavazott álláspontokat, döntéseket.

A Diákönkormányzat elnöke:
- Lehet az iskola bármely tanulója, kivéve magántanulói státuszban lévő tanuló.
- A Képviselő-testület választja.
- Mandátuma egy évre szól.
Feladatai:
- Összehívja és vezeti a Képviselő-testület üléseit.
- Koordinálja a vezetőség munkáját.
- Aláírásával ellenjegyzi a szervezet dokumentumait.
- Külső szervezetek felé képviseli a Diákönkormányzatot.
- Javaslatok alapján összeállítja a Képviselő-testületi ülések napirendjét.
Az elnök megbízatása megszűnik:
- Ha az elnök tanulói jogviszonya az iskolával megszűnik.
- Lemondással.
- Mandátum lejártával.
- Az elnök visszahívható, ha a Képviselő-testület tagjainak 2/3-a írásban kéri.
- A Képviselő-testületi ülésen kell előterjeszteni a visszahívást.
- Az elnök akadályoztatása esetén feladatait a Diákönkormányzat elnökhelyettese veszi át.

A Diákönkormányzat elnökhelyettese:
- Lehet az iskola bármely tanulója, kivéve magántanulói státuszban lévő tanuló.
- A Képviselő-testület választja.
- Mandátuma egy évre szól.
Feladatai:
- A Diákönkormányzat elnökének megbízása esetén vagy annak tartós távollétében jogosult a Diákönkormányzat jogi képviseletére.
- Kapcsolatot tart a Diákönkormányzat elnökével és az osztályok képviselőivel.

8. A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus feladata

- Kapcsolatot tart a Nevelőtestület, az iskolavezetés és a Képviselő-testület között.
- Aktívan részt vállal az információáramlás folyamatában, tájékoztatja a Diákönkormányzat elnökét a Diákönkormányzatot érintő nevelőtestületi és igazgatói döntésekről, illetve tájékoztatja a Nevelőtestületet és az igazgatót a Diákönkormányzat döntéseiről.
- Szükség esetén összehívja a Képviselő-testületet, segítve annak munkáját.

9. A Diákönkormányzat kapcsolati rendszere

A Diákönkormányzat kapcsolatait maga határozza meg.
A Diákönkormányzat kapcsolatot tart:
- a nevelőtestülettel
- az igazgatóval
- az iskolavezetéssel
- a szülői munkaközösséggel
- más diákönkormányzatokkal, diákszervezetekkel
- támogató személyekkel, szervezetekkel
- egyéb, számára fontos személlyel, csoporttal, intézménnyel.
A kapcsolattartásért a Diákönkormányzat elnöke felel, de átruházhatja a feladatot más Képviselő-testületi tagra.

10. A Diákönkormányzat gazdálkodása

- A Diákönkormányzat vagyonával önmaga rendelkezik.
- A Diákönkormányzat vagyonát képezi:
az iskolától kapott támogatás
a Gólyabál és egyéb rendezvények bevétele
a pályázatok útján szerzett bevétel
egyéb, gazdasági tevékenységnek nem minősülő forrásból származó bevétel.
- A Diákönkormányzat gazdasági munkájához felkérhet gazdasági szakembert.
- Pénzkezelés:
o Bármiféle kiadás csak a Diákönkormányzat jóváhagyásával történhet.
o A Diákönkormányzat gazdasági megbízottjai az üléseken beszámolnak munkájukról és a pénzforgalomról.
o A diákönkormányzati vagyonba be-, illetve kiáramlás jóváhagyásához mindig két aláírás szükséges. A Diákönkormányzat elnöke, vagy az alelnökök egyike és a gazdasági megbízottak egyike írhat alá.
o A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok felügyelik a pénzügyi döntéseket.

11. Záró rendelkezések

- A Diákönkormányzat SZMSZ-e által nem szabályozott kérdésekben a hatályos Nkt. jogszabályait kell alkalmazni.
Az SZMSZ érvényes: elfogadásától határozatlan ideig.

Kelt: Zalaegerszeg, 2016. december 7.