Kiemelt híreink

Tájékoztató a központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak megtekintéséről, a tanulói észrevételek kezeléséről, a fellebbezések megküldésének eljárásrendjérőlés az értékelő lapok átvételéről

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője

2021. február 1-én, hétfőn 8-16 óráig az olvasóteremben

az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal) másolat készíthető. Fénymásolat készítésére nincs lehetőség.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (február 2.) – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül – február 5-ig - írásban közli az észrevételt tevővel. 

Ha az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló fellebbezést kíván benyújtani, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával.  A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. Amennyiben az OH határozata a tanuló központi írásbeli felvételi vizsgaeredményének megváltoztatását tartalmazza, a vizsgaszervező középiskolának új értékelő lapot kell kiállítania. 

A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek közzététele

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint 2020. február 8-ig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak adminisztrációjára szolgáló program segítségével kell elkészíteni, onnan kinyomtatni, és az igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegző lenyomatával ellátva minden vizsgázó részére át kell adni. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújthatja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

Az értékelő lapot  -  a járványhelyzetre való tekintettel  - 2021. február 8-ig a zalaegerszegi általános iskoláknak papíralapon, a vidéki iskoláknak e-mailben juttatjuk el. 

A központi írásbeli vizsga letételére az intézménynek második pótnapot is kell biztosítani 2021. február 5-én 14:00 órakor azon vizsgázóknak, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek vagy hatósági karantén miatt nem tudtak részt venni sem  január 23-án, sem a január 28.-i pótnapon  a vizsgán. A második pótnapra vonatkozó kérelmet január 29-én 16:00 óráig kell benyújtani.